Ύλη Ενδοσχολικών 2014 – 2015

Εξεταστέα ύλη προαγωγικών-απολυτήριων εξετάσεων σχολικού έτους 2014-2015 στο μάθημα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Κεφάλαιο 1

1.1 Η έννοια πρόβλημα

1.5 Κατηγορίες προβλημάτων.

1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής.

Κεφάλαιο 2

2.1 Τι είναι αλγόριθμος.

2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.

2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.

2.4.1 Δομή ακολουθίας.

2.4.2 Δομή Επιλογής.

2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

(αφαιρείται η τελευταία πρόταση της σελ. 36″Αν οι

διαφορετικές επιλογές … στο παράδειγμα που

ακολουθεί.», που αναφέρεται στην πολλαπλή επιλογή,

καθώς και το Παράδειγμα 5. Επιλογή ορίων, σελ. 37).

2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.

2.4.5 Δομή Επανάληψης

Κεφάλαιο 3

3.1 Δεδομένα

3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα

3.3 Πίνακες

3.6 Αναζήτηση

3.7 Ταξινόμηση

Κεφάλαιο 7

Όλες οι ενότητες του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 8

Όλες οι ενότητες του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 9

Όλες οι ενότητες του κεφαλαίου.

Ο διδάσκων καθηγητής

Μανώλης Τσιφετάκης