2.1 Πρόβλημα

Μάθημα 1ο

Σχολικό βιβλίο Κεφάλαιο 2.1.

2.1.1 Η έννοια του προβλήματος

2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων (Επιλύσιμα, μη επιλύσιμα και ανοικτά προβλήματα)

2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα